Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

 • Zajęcia rewalidacyjne

  Dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną organizowane są zajęcia rewalidacyjne dostosowane do określonych niepełnosprawności. Rewalidacja to działania, które przy zastosowaniu specjalnych metod i środków umożliwiają osobie niepełnosprawnej jak najlepszy rozwój fizyczny, psychiczny oraz społeczny.

  Celem oddziaływań rewalidacyjnych jest rozwój i aktywizowanie tych wszystkich właściwości intelektualnych i osobowościowych dziecka, które umożliwiają mu pełne uczestnictwo w życiu społecznym. Do zajęć organizowanych w naszym przedszkolu nalezą: usprawnianie widzenia, orientacja w przestrzeni, terapia logopedyczna, zajęcia rozwijające komunikację i umiejętności społeczne, wspomaganie rozwoju intelektualnego, rehabilitacja ruchowa, Integracja Sensoryczna.

  Zajęcia rewalidacyjne prowadzą nauczyciele posiadający odpowiednie przygotowanie do prowadzenia poszczególnych rodzajów zajęć.

 • Opieka i poradnictwo psychologiczne

  Opieka psychologiczna w przedszkolu polega na stymulowaniu rozwoju psychicznego dzieci poprzez indywidualne ćwiczenia funkcji poznawczych i percepcyjnych oraz pomocy w pokonywaniu trudności interpersonalnych i problemów emocjonalnych. Opieka psychologiczna obejmuje także poradnictwo psychologiczne dla rodziców.

 • Terapia pedagogiczna

  Terapia pedagogiczna to specjalistyczne działania mające na celu niesienie pomocy dzieciom ujawniającym różnego rodzaju nieprawidłowości rozwoju i zachowania. Ukierunkowana jest ona na korygowanie i kompensowanie zaburzeń psychoruchowego rozwoju dziecka jako jednej z przyczyn niepowodzeń szkolnych.

  Terapia pedagogiczna stwarza dzieciom z zakłóceniami rozwojowymi możliwości wszechstronnego rozwoju a w szczególności usprawnianie funkcji słuchowych, wzrokowych, ruchowych i ich właściwej koordynacji.

  Celep terapii pedagogicznej jest:

  • stymulowanie i usprawnianie rozwoju funkcji psychomotorycznych,
  • wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach dzieci,
  • dostrzeganie uzdolnień, sukcesów i pozytywnych cech,
  • zapobieganie niepowodzeniom szkolnym oraz ich emocjonalnym i społecznym konsekwencjom poprzez zainteresowanie dzieci tym, co jest dla nich atrakcyjne i możliwe do osiągnięcia.

  Terapia pedagogiczna prowadzona jest w przedszkolu w formie zajęć korekcyjno – kompensacyjnych oraz innych o charakterze terapeutycznym, z wykorzystaniem różnorodnych metod pracy z dziećmi. W zależności od potrzeb dziecka zajęcia z zakresu terapii pedagogicznej prowadzić może tyflopedagog, surdopedagog, oligofrenopedagog.

 • Terapia logopedyczna

  Terapia logopedyczna ma na celu: usprawnianie funkcji warunkujących prawidłowy przebieg nauki mowy i mówienia, stymulowanie procesu nabywania kompetencji językowych, usuwanie zakłóceń i zaburzeń komunikacji językowej, pomoc w przezwyciężaniu trudności związanych z mówieniem i rozumieniem mowy, prowadzenie ćwiczeń kształtujących prawidłową mowę.

 • Rehabilitacja ruchowa

  W ramach zajęć prowadzone są: ćwiczenia czynne, ćwiczenia bierne, ćwiczenia wzmacniające osłabione grupy mięśniowe, ćwiczenia rozciągające mięśnie przykurczone, ćwiczenia samoobsługowe, ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia równoważne, ćwiczenia ogólnorozwojowe.

  Zajęcia maja na celu rozwijanie zdolności do koncentracji uwagi i uczenia się zachowania celowego, rozwijanie funkcji percepcyjnych i ruchowych.

 • Terapia integracji sensorycznej

  Terapia integracji sensorycznej (SI) określana jest mianem „naukowej zabawy”. Podczas sesji dziecko huśta się w hamaku, toczy w beczce, jeździ na deskorolce czy balansuje na kołysce. Przez zabawę przyjemną i interesującą dla dziecka dokonuje się integracja bodźców zmysłowych oraz doświadczeń płynących do ośrodkowego układu nerwowego, co pozwala na lepszą organizację działań.

  Terapia SI nie jest uczeniem konkretnych umiejętności (np. jazda na rowerze, pisanie, czytanie), ale usprawnianiem pracy systemów sensorycznych i procesów układu nerwowego, które są bazą do rozwoju tych umiejętności. W toku pracy tą metodą terapeuta stymuluje zmysły dziecka oraz usprawnia takie zakresy, jak np.: motoryka mała, motoryka duża, koordynacja wzrokowo – ruchowa. Zadaniem terapeuty jest, przy zastosowaniu odpowiednich technik, eliminowanie, wyhamowywanie lub ograniczenie niepożądanych bodźców obecnych przy nadwrażliwościach sensorycznych lub dostarczanie silnych bodźców, co jest konieczne przy podwrażliwościach systemów sensorycznych.

  Terapia bazuje na neurofizjologii dzięki czemu terapeuci SI wiedzą jak działa mózg, w jaki sposób zmysły odbierają i integrują informacje potrzebne do codziennego funkcjonowania. Uczymy się i rozwijamy się przez zmysły. Wszystkie informacje zmysłowe docierające z ciała i z otoczenia są niezwykle ważne dla budowania wiedzy o sobie (swoim ciele, położeniu poszczególnych części ciała) i wiedzy o świecie. W prawidłowym rozwoju dziecka niezwykle ważny jest ruch i bezpośrednie doświadczenia zmysłowe. Dobrze zaplanowane i systematycznie wykonywane codzienne czynności oraz właściwa zabawa stanowią solidny fundament do prawidłowego rozwoju. 

 • Terapia behawioralna

  Behawioralny proces terapeutyczno – edukacyjny polega na kształtowaniu u dziecka jak największej ilości zachowań adaptacyjnych, które rozwiną jego niezależność i umożliwią mu efektywne funkcjonowanie w środowisku.

  Podczas zajęć terapeutyczno – edukacyjnych realizujemy 3 najbardziej podstawowe cele terapii behawioralnej (ABA), a mianowicie:

  1. Rozwijanie zachowań deficytowych (czyli zachowań, które uważa się za normalne i pożądane u dziecka w pewnym wieku, a które u danego dziecka występują zbyt rzadko lub nie występują wcale, np. motywacja, naśladowanie, prawidłowa mowa, okazywanie uczuć, zabawa tematyczna, samoobsługa  itp.).
  2. Redukowanie zachowań niepożądanych (czyli: zachowań destrukcyjnych, agresywnych i autoagresywnych, autostymulacyjnych, rytualistycznych, zakłócających naukę, nieprawidłowych reakcji emocjonalnych, odmawianie jedzenia, nieprawidłowa mowa).
  3. Generalizowanie i utrzymywanie efektów terapii w czasie (zachowanie jest zgeneralizowane, wówczas gdy jest trwałe, pojawia się w różnych środowiskach, w obecności różnych osób oraz rozszerza się na zachowania pokrewne.

 • Terapia ręki

  Nasze ręce jako wyspecjalizowany narząd odpowiedzialne są w naszym ciele za wiele funkcji, m.in. za: popychanie, podnoszenie ciężarów, siłowanie się. Jednocześnie ręce potrafią wykonywać bardzo precyzyjne i skomplikowane ruchy w zakresie: samoobsługi, rysowania, pisania, a nawet artykulacji i szeroko pojętej komunikacji.

  Terapia ręki to przede wszystkim usprawnianie małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów rąk, dłoni i palców. Terapia ręki to również dostarczanie wrażeń dotykowych, umożliwiających poznawanie różnych kształtów, struktur materiałów oraz nabywanie umiejętności ich rozróżniania. Głównym celem terapii ręki jest osiągnięcie samodzielności w zakresie podstawowych czynności życia codziennego.

  Do innych celów terapii ręki zalicza się także: poprawę umiejętności chwytu, wypracowanie zdolności skupienia uwagi i patrzenia, wzmacnianie koncentracji, poprawę koordynacji wzrokowo – ruchowej, przekraczanie linii środka ciała.

 • Dogoterapia

  Dogoterapia to metoda wykorzystująca psy w rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Główne działanie tego rodzaju terapii kontaktowej polega na nawiązaniu psychicznej więzi ze zwierzęciem. W naszej placówce psy wspomagają proces rehabilitacji naszych podopiecznych. Kontakt z czworonogiem sprawia, że nasze dzieci stają się bardziej pewne siebie i otwarte w kontakcie.

  Zajęcia polegają na zabawach z psem, spacerach po sali, karmieniu, przytulaniu, głaskaniu psa. Opiekun psa zawsze jest obecny podczas zajęć i czuwa nad swoim czworonogiem.

  Pies nie dziwi się, nie ocenia, nie krytykuje, przyjmuje dziecko takim jakim jest, pies nie denerwuje się gdy dziecku coś się nie uda, pies jest cierpliwy, tolerancyjny, pełen spokoju i ciepła, pies poddaje się aktywności osoby niepełnosprawnej, pies pozwala odczuć zadowolenie i satysfakcję z podejmowanych działań, pies pozwala odczuć sukces po wykonaniu zadania, pies mobilizuje do działania, wzbudza motywację do wykonania ćwiczenia.

 • Bajkoterapia

  Świat bajek swoim przekazem zaczarowuje i odmienia dziecko. Pobudza jego ciekawość, staje się bliższy jego sercu, dzięki czemu lepiej radzi sobie ono ze swoimi problemami. Wykorzystując bajki do celów terapeutycznych, oddziałujemy nie tylko na zmianę postawy dziecka, ale również na jego wyobraźnię oraz moralność. W trudnych sytuacjach życiowych bajkoterapia ma za zadanie wspierać odbiorcę i kompensować jego niezaspokojone potrzeby oraz oczekiwania. Nadrzędnym celem bajkoterapii jest sprawienie, aby dziecko uwierzyło we własne siły i swoją wartość.

 • Praca z dzieckiem zdolnym

  Praca z dzieckiem zdolnym w przedszkolu ukierunkowana jest na rozwijanie jego zdolności indywidualnych oraz zainteresowań poprzez:

  • stwarzanie warunków do odkrywania, eksperymentowania, poznawania, działania, przeżywania w różnych formach,
  • kształtowanie u dzieci wiary we własne możliwości,
  • rozwijanie u dziecka możliwości umysłowych, stwarzanie sytuacji doskonalących pamięć, umiejętność skupienia uwagi, zdolność kojarzenia, logicznego, twórczego i oryginalnego myślenia, a także działania,
  • rozbudzanie ciekawości poznawczej, twórczego działania oraz samodzielności,
  • tworzenie warunków, w których dziecko rozwija nabyte doświadczenia językowe, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności czytania i pisania,
  • kształtowanie i rozwijanie ekspresji, twórczej postawy, wrażliwości na piękno, wrażliwości estetycznej, pomysłowości, wyobraźni i muzykalności.

Wspieramy rozwój dzieci z niepełnosprawnościami
poprzez wspólną naukę i zabawę w rówieśniczej grupie integracyjnej

Dokumenty

Nazwa pliku
Ładowanie listy dokumentów... Wysyłanie dokumentu na serwer... Nie zaznaczono żadnego dokumentu!

Edycja dokumentu

Formularz edycji dokumentu
Nazwa dokumentu musi mieć conajmniej 3 znaki! Dokument o zmienianej (starej) nazwie nie istnieje! Dokument o podanej nazwie już istnieje!

Nowy element menu

Formularz edycji elementu menu
Nazwa elementu menu musi mieć conajmniej 3 znaki! Nazwa elementu menu jest już używana!

Edycja sekcji

Formularz edycji sekcji
Nagłówek sekcji musi mieć conajmniej 3 znaki!

Nowe konto użytkownika

Formularz edycji użytkownika
Nazwa użytkownika musi mieć conajmniej 8 znaków! Nazwa użytkownika jest już używana! Hasło musi mieć conajmniej 8 znaków! Obydwa hasła muszą być takie same!

Galerie zdjęć

Nazwa galerii
Nie zaznaczono żadnej galerii! Nie zaznaczono żadnego zdjęcia! Ładowanie listy galerii... Usuwanie galerii... Ładowanie zdjęć... Wysyłanie zdjęcia na serwer... Usuwanie zdjęcia... Zmienianie kolejności zdjęć...

Dokumentacja

Ładowanie dokumentacji...

Logowanie

Formularz logowania
Niepoprawny login lub hasło!

Przenieś sekcję na inną stronę/podstronę

Menu główne
Nazwa elementuZablokowanyUkrytyWyróżniony
Podmenu
Nazwa elementuZablokowanyUkrytyWyróżniony
Ładowanie elementów menu głównego/podmenu... Nie zaznaczono żadnego elementu menu głównego! Nie zaznaczono żadnego elementu podmenu!

Zmień hasło

Formularz zmiany hasła
Niepoprawne stare hasło! Nowe hasło musi mieć conajmniej 8 znaków! Obydwa hasła muszą być takie same!

Parametry / ustawienia

Formularz parametrów / ustawień
Ładowanie parametrów/ustawień...

Konta użytkowników

Nazwa użytkownikaAdmin
Ładowanie listy kont użytkowników... Nie zaznaczono żadnego konta!